Notification

Notification

IQAC Notification-dated-27-03-2023

Notification For New IQAC-2022-23

IQAC Notification-dated-21-08-2021

Notification For New IQAC-2021-22

IQAC Notification-dated 05-10-2020

Notifications For IQAC Committee

IQAC Notification-dated 03-12-2018

Notifications IQAC 2018

All Rights Reserved | Lal Bahadur Shashtri Mahavidyalaya | Powered by WhiteCode