Administrartive Staff

Administrative Staff

Totewad
Shri. A.K. Totewad

Office-Suprintendant
B.Com.

jadhav
Shri. G. D. Jadhav

Head Clerk
M.Com., B.P.Ed.

nakka
Dr. R. V. Nakka

Senior Clerk
M.Com., Ph.D.


zempalwad
Shri. V. N. Zempalwad

Senior Clerk
B.A.

jagdambe
Shri. M. P. Jagdambe

Junior Clerk
XII th

medewar
Miss. V. V. Medewar

Lab- Assistant
B.A.


sarda
Shri. A. G. Sarda

Lab- Assistant
B.Com.

kottawar
Shri. R. D. Kottawar

Lab- Attendant
H.S.C.

bharde
Shri. S. G. Bhadre

Lab- Attendant
B.A II Yr


s.jadhav
Shri. S. S. Jadhav

Lab- Attendant
B.A. I Yr

kankamwar
Shri. R. S. Kankamwar

Lab- Attendant
B.A. I Yr

All Rights Reserved | Lal Bahadur Shashtri Mahavidyalaya | Powered by WhiteCode